Obchodní podmínky

Společnost SH STREAM, s. r. o. IČ: 28876709, se sídlem Praha 2-Vinohrady, Chodská 1419/14, PSČ: 120 00, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka. 150613 vydává podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tyto obchodní podmínky ke kupní smlouvě:

I. Platnost a závaznost obchodních podmínek

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré zboží dodané společností SH STREAM, s. r. o. jakožto prodávajícím každému kupujícímu, který je podnikatel.
 2. Tyto obchodní podmínky se použijí, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno písemnou formou jinak.
 3. Ujednání uvedená přímo ve smlouvě, jejímž předmětem bude dodávka zboží společností SH STREAM, s. r. o. jakožto prodávajícím (dále jen „smlouva“), mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
 4. Tyto obchodní podmínky se považují za součást smlouvy, jsou-li připojeny k nabídce prodávajícího nebo jsou-li stranám při uzavírání smlouvy známy.

↑ nahoru

II. Zboží

 1. Zboží dodané kupujícím je dodáváno v kvalitě odpovídající právním předpisům České republiky a technickým normám platným na území České republiky, zejména ČSN a EN.
 2. Údaje uvedené v propagačních materiálech, cenících, prospektech a dalších dokumentech prodávajícího týkající se dodávaného zboží jsou pouze orientační a nezávazné.
 3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 4. Kupující je povinen vyžádat si od prodávajícího návod k použití zboží a dodržovat jej.
 5. Není-li ke zboží písemný návod k dispozici, je kupující povinen vyžádat si od prodávajícího informace týkající se použití zboží a tyto pak dodržovat.

↑ nahoru

III. Platební podmínky

 1. Není-li stanoveno ve smlouvě jinak, uhrazuje kupující kupní cenu prostřednictvím faktury s náležitostmi daňového dokladu, kterou mu vystaví prodávající.
 2. Není-li stanoveno ve smlouvě jinak, činí lhůta splatnosti faktury 14 dní ode dne jejího vystavení.
 3. Faktura je uhrazena připsáním fakturované částky na účet prodávajícího.
 4. V případě, že je kupní cena hrazena v hotovosti, stává se dokladem o zaplacení kupní ceny potvrzení vydané prodávajícím.
 5. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení, tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a úroky z prodlení v zákonné výši.

↑ nahoru

IV. Měnová doložka

 1. Je-li kupní cena dohodnuta v cizí měně, řídí se přepočet na Kč kursem „prodej“ devizového trhu vyhlašovaném Českou národní bankou platným ke dni vystavení faktury.

↑ nahoru

V. Dodací lhůty a přeprava

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě a na místo stanovené ve smlouvě.
 2. Prodávající není odpovědný za nedodržení dodací lhůty z důvodu vyšší moci (zejména přírodní pohromy, války a jiné konflikty, stávky, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu), jakož ani v případě objektivních příčin, kvůli kterým není dodavatel schopen dodat zboží v dodací lhůtě.
 3. Prodávající je povinen dodat zboží do pěti pracovních dní ode dne následujícího po pominutí překážky uvedené v čl. V, odst. 2, jinak se ocitne v prodlení.
 4. O dodání zboží zástupce prodávajícího či dopravce prodávající sepíše dodací list, ve kterém bude uvedeno zejména datum převzetí zboží a zboží dostatečně specifikováno. Tento dodací list musí být podepsán zástupcem či dopravcem prodávajícího a zástupcem kupujícího a každá smluvní strana jej obdrží v jednom vyhotovení.
 5. Prodávající je oprávněn v případě prodlení kupujícího s placením v termínech splatnosti přerušit dodávku zboží, jedná-li se o postupné nebo vícečetné plnění.
 6. Kupující nese veškeré náklady spojené s přepravou zboží v případě, že je sjednané místo dodání zboží odlišné od prodejního místa prodávajícího.

↑ nahoru

VI. Reklamace

 1. Kupující je oprávněn oznámit vady dodaného zboží v případě, že se jeho kvalita nebo množství odlišuje od smluvního ujednání.
 2. Kupující je povinen reklamaci uplatnit písemnou formou a doručit ji do sídla prodávajícího.
 3. Při reklamaci je nutné uvést číslo dodacího listu, číslo faktury, druh zboží, reklamované množství, popis vady a nárok kupujícího, jinak se k ní nepřihlíží.
 4. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při jeho převzetí. V případě, že zjistí jakékoliv vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit. V případě převzetí zboží musí být vady uvedeny na dodacím listu a potvrzeny zástupci obou stran.
 5. Neshodnou-li se obě strany na vadách zboží, určí znalec pověřený prodávajícím, zda má zboží vady. Závěr znalce je pro obě strany závazný. Náklady na znalečné ponese kupující v případě výroku o bezvadnosti zboží a prodávající v případě výroku o skutečnosti, že zboží je vadné.
 6. Vady nezjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nebo v záruční době, je-li stanovena smlouvou nebo zákonem.
 7. Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

↑ nahoru

VII. Další ujednání

 1. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího pohledávky prodávajícího za kupujícím postoupit, zastavit či jakkoliv jinak zcizit či zatížit. Kupující též není oprávněn využít zadržovacího práva ke zboží prodávajícího.
 2. Kupující tímto uděluje souhlas s využitím svých osobních údajů získaných v souvislosti s obchodním stykem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro interní zpracování prodávajícím, a to pro účely zpracování a realizace uzavřené smlouvy.
 3. Strany se dohodly, že všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 2, jde-li o řízení, k němuž jsou příslušné okresní soudy, nebo Městský soud v Praze, jde-li o řízení, k němuž jsou příslušné krajské soudy.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.

↑ nahoru

Originál obchodních podmínek ke stažení zde (pdf, 110 kB).

 

Tvorba webu Gary Fibiger | SH STREAM, s. r. o © 2009–2024